فیلتر درایرهای دانفوس

فیلتر درایرهای دانفوس

فیلتر درایرها، خط مایع سیستم های تبرید و تهویه را در مقابل رطوبت مبرد محافظت می کند، بنابراین این درایرها علاوه بر از بردن رطوبت مبرد؛ سیستم را از وجود اسیدها، ذرات جامد و ناخالصی های شیمیایی و تخریب کننده پاک می سازد.فیلتر درایرهای دانفوس در دو سری DMLو DCL تولید می شود. فیلتر درایرهای

countinue reading
, , , , , , , , , , , ,