انواع مبرد

انواع مبرد

مبرد مبرد (refrigerant) ماده ای است که با جذب حرارت از ماده دیگر به عنوان یک سرد کننده عمل می کند.در یک سیستم تبرید مکانیکی استاندارد، عمل جذب حرارت با تبخیر مایعی در اواپراتور (evaporator)و پس دادن آن در کندانسور(condenser) صورت می گیرد که این فرآیند باث تغییر حالت مبرد از بخار به مایع می

countinue reading
, , , , , , , , , , , , , ,