شیر یک طرفه

شیر یک طرفه

شیر یک طرفه ( چک ولو – شیر خودکار) این شیرها از لحاظ عملکردی در دو نوع شیر یک طرفه دریچه ای و شیر یک طرفه سوپاپی تولید می شوند. گاها در بازار با نام های شیر یک طرفه دوتایی، پیستونی و دوتایی نیز شناخته می شوند.شیر یک طرفه به دلیل عدم احتاج به اپراتور

countinue reading
, , ,