کندانسور

کندانسور

كندانسورها يكي از اجزاي يك سيستم برودتي مي باشند. اساس و عمل يك سيكل سرما سازي در يك سيستم برودتي همواره چنين مي باشد كه مبرد در يك سيستم بسته تكرار مي شود و هر لحظه اثر خنك كنندگي بيشتر مي شود. در اين عمل مبرد تبخير شده ، مجدداً به مايع تبديل مي گردد. اين عمل تا زماني ادامه مي يابد كه محيط به درجه حرارت مطلوب برسد.
تجهيزات توليد و توزيع سرما عبارتند از :
1 ـ كمپرسور Compressor 2 ـ تبخير كننده Evaporator
3 ـ كندانسور Condensor 4 ـ شير انبساط Expantion Valve

وظيفه كندانسور در يك سيستم برودتي :

در يك سيستم برودتي وظيفه كندانسور انتقال گرما از مبرد به محيط ديگري مثل هوا يا آب است. كه در داخل كندانسور گاز تحت فشار گرماي خود را به محيط پس مي دهد و از حالت گاز به مايع چگالش مي يابد.

کندانسور

طبقه بندي كندانسورها :

كندانسور ها را مي توان به سه دسته اصلي تقسيم كرد :
1 ـ كندانسورهاي آبي Water cooled condensor
2 ـ كندانسورهاي هوايي Air cooled condensor
3 ـ كندانسورهاي تبخيري Evaporating condensor

كندانسورهاي آبي :

كندانسورهاي سرد شونده با آب انواع مختلفي دارند كه عبارتند از :
1 ـ كندانسور آبي دو لوله اي
2 ـ كندانسور آبي پوسته و لوله كه خود دو نوع مي باشد. الف ) افقي ب ) عمودي
3 ـ كندانسور آبي پوسته و مارپيچ

كندانسور آبي دو لوله اي :

در اين كندانسورها آب به درون لولة داخل پمپ شده و مبرد در لولة خارجي جريان مي يابد . براي بدست آوردن ضرايب انتقال حرارت بالاتر ، جهت حركت آب و ماده مبرد در اين كندانسور غير همسو است. اگر چه كاربرد كندانسورهاي دو لوله اي در گذشته رواج داشته است ، ولي از آن جايي كه در اين مبدل هاي حرارتي تعداد زيادي واشر و فلانچ به كار مي رود تعمير و نگهداري آنها را با مشكل روبرو ساخته است.

كندانسور آبي پوسته و لوله افقي :

در اين كندانسورها ، ماده مبرد در داخل پوسته جريان دارد (منبع) و آب به داخل لوله پمپ مي شود. اگر اين كندانسورها بصورت يك واحد با يك مسير عبور با لوله هاي موازی باشد به علت سرعت زياد جريان آب در اين لوله ضريب انتقال حرارتي خوب نيست. حال براي بالا بردن ضريب انتقال گرمايي از لوله های با طول بلند استفاده می شود كه اين باعث افزايش حجم دستگاه و غير اقتصادي بودن آن می گردد. لذا براي يافتن سرعت زياد ضرايب انتقال گرمايی بالاتر و لوله هاي كوتاهتر مي توان از چند مسير عبوري استفاده كرد.
كندانسورهای لوله و پيوسته كه سرعت آب در آنها بين 1 تا 2 متر در ثانيه مي باشد كار مطلوب و بهتري ارائه مي دهند. حداكثر سرعت پيشنهاد شده براي اين كندانسورها 5/2 متر در ثانيه و جريان آب آن در هر ساعت 100 ليتر براي هر كيلو وات بار سرد كنندگي مي باشد.

كندانسور آبي پوسته و لوله عمودی :

اگر كندانسورها داراي ماده سرما زايي شامل مخلوط بخار و گازهای غير قابل ميعان باشند، ما از كندانسور آبي عمودي استفاده مي كنيم . كه در اين كندانسورها بخار ما در داخل لوله ها مايع مي شود نه خارج آنها و آب از درون پوسته جريان می يابد. اين امر باعث انتقال مخلوط بخار و گاز درون لوله ها مي شود و از تشكيل هر گونه گاز بی اثر و راكدی كه باعث ايجاد پوشش روي سطح و انتقال گرما می شود جلوگيری می كند. پوشش در سر انتهايی كندانسور قرار دارد و قسمت مايع شده را از بخار مايع نشده و گاز جدا می كند.

كندانسورهاي آبي پوسته و مارپيچ :

در اين كندانسورها ، در داخل پوسته يك لوله مارپيچی پره دار وجود دارد كه درون آن آب جريان دارد. اين نوع كندانسور، كمترين حجم را دارد و ارزان قيمت مي باشد.

اطلاعات تكميلي در باره كندانسورهاي آبي :

كندانسورهايي كه با آب كار ميكنند ، برای آنها ميتوان بر مبناي سيستم گردش آب دو دسته درنظر گرفت :
1ـ كندانسور آبی با سيستم دفع آبwaste – water- system ) (
2 ـ كندانسور آبی با سيستم گردش آب مجدد (recirculated – water system )
در سيستم نوع اول آب از كندانسور و گرم شدن ، به برج خنك كننده رفته سرد می شود و مجدداً به كندانسور بر می گردد . در صورتی كه كندانسور آبی با گردش باز يا سيستم دفع آب در جايی نصب شود كه آب آن منطقه فاقد هر گونه املاح ، شن رسوبات گلی و موجودات بيولوژيكی باشد، نيازی به سرويس كاری ندارد .
چنانچه همراه آب شن های درشت باشد در مدخل ورودي آب به كندانسور يك فيلتر نصب نموده و در فواصل زمانی اين فيلتر را تميز نمود .
آب سخت را مي توان توسط دستگاههاي سخت گير به آب معمولي تبديل كرد البته روش شيميايي و آموزش دادن سختی آب مهم بوده و بايد آن را قبلاً مورد مطالعه دقيق قرار داد . چون ممكن است در چنين حالتي سيستم گردش بسته ، بيشتر مناسب باشد ، زيرا تنها حجم آب مورد مصرف آزمايش شده و به همان تعداد محدود خواهد شد. از آنجا كه تأمين آب اغلب مشكل مي باشد لذا در اكثر موارد از كندانسورهاي آبي كه با سيستم گردش بسته خنك مي گردند استفاده مي شود.
كندانسورهاي كه گردش آب بصورت باز دارند بيشتر در مكانهايي استفاده مي شود كه منبع آب مناسب و راحتي در دسترس باشد. آب دريا با داشتن 18 درجه سانتيگراد دما از اين نظر مناسب است (البته در بعضي درياها اين دما به 24 درجه سانتيگراد مي رسد.) عليهذا آب دريا بهمراه خود مقداري موجودات بيولوژيكي دارد كه موجب گرفتگي احتمالي لوله ها مي شود. لذا درصورت استفاده از آب دريا بايد احتياط كرده و شرايط خاصي را در نظر گرفته و تجهيزات لازم جهت جلوگيري از زنگ زدگي را نصب نمود. آب نزديك بنادر نيز خطر آلوده بودن به روغن را بهمراه خود دارد .
آب رودخانه ها و همچنين بعضي از درياچه ها ، اختلاف درجه حرارت زيادي دارند كه ممكن است از صفر درجه كه حالت انجماد دارد تا 25 درجه سانتيگراد در تابستانها متغير باشد. مرسوم ترين نوع كندانسور آبي كه بصورت گردش باز استفاده مي شود از نوع پوسته لوله اي مي باشد. عليهذا براي مناطقي كه آب سنگيني دارند غالباً نوع چند لوله اي عمودي استفاده مي شود.
بدين ترتيب امكان تميز كردن و جرم گيري جدار داخل كندانسور ها فراهم شده و احتياج به باز كردن اجزاء داخلي آن نداريم. نكته قابل ذكر در مورد اين كندانسورها ارتفاع بلند و مستعد جهت زنگ زدگي و فساد آن است. علاوه بر اين چنانچه از آب دريا استفاده شود، مسئله نمك آب و ايجاد مشكل براي لوله هائي كه در معرض هوا هستند وجود دارد.
كندانسورهاي آبي بصورت مكانيكي (تراشيدن)و يا بوسيله مواد شيميايي جرم گيري مي شوند. تعداد دفعات آن بستگي به كيفيت آب دارد و در سيستم گردش بسته بايستي حداقل دو بار در سال كندانسور را با آب تميز شستشو داد.
جرم روي كندانسور موجب بالا رفتن فشار تقطير شده و لذا كار دستگاه را مختل مي كند. اگر كندانسور از كار بيفتد مدار سرد كننده با خطر تخريب مواجه خواهد شد.
هنگاميكه اختلاف دماي مايع ورودي و مايع كندانسور بالاتر از حد نرمال برود كه معمولاً بين 5 تا 10 درجه سانتيگراد مي باشد بايد كندانسور را تميز كرد. در كندانسورهای آبی، جريان آب توسط يك شير آب مخصوص كه با فشار كندانسور باز يا بسته می شود، كنترل می گردد. اگر فشار از مقدار متعارف كمتر شود، به همان ميزان شير بسته شده و در نتيجه از تقليل بيشتر گردش آب و عبور آن از ميان كندانسور می كاهد.
در كندانسورهای آبي، جريان باد يا هوا اثری نداشته ولی بايد آنها را در مقابل گرمای تابستان و يخ زدن در هنگام زمستان محافظت نمود. بايد آنها را در محلی نصب نمود كه فضای كافی جهت عوض كردن درپوش ها و جابجايی و تعمير لوله ها و سيستم آن وجود داشته باشد.

• جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، شیر انبساط و شیرآلات و کنترل آلات مورد استفاده در سیستم های تبرید به مقالات مربوطه در همین وبسایت مراجعه گردد.
• شما می توانید تمامی تجهیزات ذکر شده در این مقاله را از طریق وبسایت شرکت تهویه و تبرید کاسپین برای تجهیز پروژه های خود خریداری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *